ในห้องเรียน มีอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 210กรัม/ลูกบาศก์ ขณะนั้นมีไอน้ำอยู่จริงเพียง 180กรัม/ลูกบาศก์ จงหาความชื้นสัมพัดธ์ ของอากาศ

1