ถ้า 4 + 8 เท่ากับ 12 ( -12 ) +6 เท่ากับ -6 และ ( -18 ) + ( -2 ) เท่ากับ -20 ข้อความคาดการืณควรเป็นข้อใด

ก. ผลบอกของจำนวนคู่สองจำนวน จะเป็นจำนวนคู่

ข. ผลบวกของจำนวนคี่กับจำนวนคู่ จะได้จำนวนคู่

ค. ผลบวกของจำนวนคู่กับจำนวนคู่ จะได้จำนวนคี่

ง. ผลบวกของจำนวนคี่สอลจำนวนจะเป็นจำนวนคู่

1

คำตอบ

2014-02-20T20:24:02+07:00
ก. ผลบอกของจำนวนคู่สองจำนวน จะเป็นจำนวนคู่
จำวนคู่ 2,4,6,8,10,...,n หาร2ลงตัว