ภายใน 1 ปี
บริษัทแห่งหนึ่งขายเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน


สามร้อยเก้าบาท ค่าของเลขโดดในหลักแสนมีค่าเท่าไร
2