คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T20:05:55+07:00
ข้อดีและข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
          ข้อดี
          ๑. ทำได้ง่ายและได้ปริมาณมาก  เพราะสะดวกในการปฏิบัติ
          ๒. เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตลอดจนฝีมือในการปฏิบัติมากนัก
          ๓. สะดวกในการขนส่งระยะทางไกลๆ เพราะทนทานและตายยาก  ประกอบกับมีขนาดเล็กจึงสะดวกที่จะบรรจุหีบห่อหรือหยิบยก
          ๔. เก็บรักษาได้นาน  เพราะไม่ต้องการสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตมาก เพียงแต่เก็บให้ถูกต้องเท่านั้น
          ๕. ได้ต้นพืชที่มีระบบรากดี  เพราะมีรากแก้ว  ดังนั้นจึงมีรากหยั่งลึก และการที่ต้นพืชมีรากลึกนี้ ย่อมมีผลทำให้
                    ก. ทนแล้งได้ดี  เพราะสามารถดูดน้ำจากดินในระดับลึกๆ ได้
                    ข. หากินเก่ง เพราะอาจหาธาตุอาหารต่างๆ จากดินทั้งตามผิวหน้าดินและส่วนลึกได้อย่างครบถ้วน โอกาสที่จะขาดธาตุอาหารจึงมีน้อย
                    ค. ต้นพืชเจริญเติบโตดี เพราะมีอาหารพืชสมบูรณ์
                    ง. อายุยืน  ซึ่งเป็นผลมาจากมีอาหารสมบูรณ์  ฉะนั้นจึงทนทานต่อแมลงได้ดี  ต้นไม่ทรุดโทรมเร็ว และมีอายุการให้ผลยืนนาน
          ๖. ต้นพืชที่ได้ไม่ติดโรคไวรัส (virus) จากต้นแม่ โดยที่เชื้อไวรัสไม่อาจจะถ่ายทอดจากต้นแม่มายังลูก  โดยอาศัยเมล็ดเป็นพาหะได้ ดังนั้นต้นลูกที่ได้จากการเพาะเมล็ดจากต้นที่เป็นโรคไวรัสจึงไม่ติดโรคนี้  แต่ก็อาจติดโรคนี้ได้ภายหลังที่งอกเป็นต้นพืชแล้ว

          ข้อเสีย
          ๑. กลายพันธุ์ได้ง่าย  เพราะต้นที่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์  เว้นแต่เมล็ดพืชบางชนิดที่งอกได้หลายต้นใน ๑ เมล็ด ซึ่งอาจจะมีต้นที่ไม่กลายพันธุ์ได้
          ๒. ลำต้นสูงใหญ่  ไม่สะดวกในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา
          ๓. ต้นมีโอกาสรับแรงปะทะลมได้มาก  ทำให้ดอกและผลร่วงหล่นเสียหายมาก
          ๔. มักให้ผลช้า  ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูนาน กว่าจะให้ผลตอบแทน
          ๕. ปลูกได้น้อยต้นในเนื้อที่เท่ากัน   ฉะนั้นจึงอาจให้ผลน้อยกว่าการขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นที่ให้ต้นพืชพุ่มเล็กกว่า
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T21:02:21+07:00
ข้อเสียของการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น  การปักชำ การทาบกิ่ง การตอน การโน้มกิ่ง การต่อกิ่ง การติดตา เป็นต้น
1. ต้นไม่แข็งแรงเพราะไม่มีรากแก้ว (ยกเว้นการต่อกิ่ง ติดตา และทาบกิ่ง) 
2. วิธีการเก็บรักษาและย้ายพันธุ์ทำยากกว่า 
3.สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปลูกมากกว่า