ปฎิกิริยาต่อไปนี้เกิดตะกอนใด
ก. AgNO₃ + KI ⇒..............................................
ข. pb(NO₃)₂+ Na₂SO⁴⇒.........................................
ตอบอะไรครับ

2

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T20:56:46+07:00