คำตอบ

2014-02-22T14:21:46+07:00
การทำโครงงาน ต้องอาศัยการทำงานอย่างมีระบบและมีขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ มีหลักการ มีเหตุผล และมีคำอธิบายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา  
โดยทั่วไปแล้วการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ 4 ขั้นคือ การกำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน ควบคุมดำเนินการทดลอง และการสรุปผล 
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น จะประกอบไปด้วยการเขียนโครงงาน 5 บท ด้วยกัน ดังรายละเอียดและวิธีการเขียนดังนี้
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ 
การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน ก็คือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม ต้องทำโครงงานแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า (หรือวัตถุประสงค์)
คือกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุให้ชัด ๆ  การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษา ตลอดจนความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้น จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ
สมมติฐานของการศึกษา
เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงาน ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น   คือ ศึกษาเรื่องอะไร หรือจะทำอะไร
ตัวแปรตาม  คือ ผลการศึกษาเรื่องอะไร
ตัวแปรควบคุม  คือสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน
จำไว้นะครับว่า โครงงานประเภทสำรวจ ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปร
ขอบเขตของการศึกษา ให้กำหนดสถานที่ที่เราจะทำโครงงาน อย่ากำหนดให้กว้างเกินที่เราจะสามารถทำได้เช่นโรงเรียน เป็นต้น
ระยะเวลาในการศึกษา ให้ระบุเริ่มแต่เมื่อไร เสร็จสิ้นเมื่อใด
บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นความรู้ที่นำมาประกอบหรืออ้างอิงกับโครงงานที่เราทำ
บทที่ 3  วิธีดำเนินการ
วิธีดำเนินการ ให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร เรียงลำดับกิจกรรมก่อนหลังให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำโครงการไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
บทที่ 4  ผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาค้นคว้า ควรนำเสนอในรูปแบบของตารางบันทึกผล การทดลอง หลาย ๆ ครั้ง  การสำรวจ หรือแบบสอบถามความคิดเห็น
บทที่  5  สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา  และอย่าลืม! ประโยชน์ของการทำโครงงานและข้อเสนอแนะ
  • pang026
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-22T16:50:32+07:00
หาข้อมูลมาก่อน แล้วจะทำเป็นโครงงาน ไม่งันก็ต้องหาที่ google ค่ะ