จงเปรียบเทียบระหว่างพรบ.การศึกษา2542 กับพรบ.ใหม่ที่ปรับปรุง ในเรื่องสารสนเทศ และการบริหารนวัตกรรม มีส่วนไหนที่ควรปรับปรุง และควรเพิ่มเติม ให้อธิบายและยกตัวอย่าง

1

คำตอบ

2014-01-29T20:44:32+07:00
ควรปรับปรุงเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น นโยบายประชานิยมของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทีีมีนโยบายทางการศึกษาว่าด้วยการใช้้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ซึ่งไม่ได้ผลอะไรเลยทั้งนั้น