คำตอบ

2014-01-19T16:57:30+07:00
การเลือกตั้งในระบิบประชาธิปไตยเป็นการเลือกเสียงข้างมากยึเสียงข้สงมากเป็นส่วนใหญ่