ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนาแน่นของก๊าซเป็นอย่างไร?

1

คำตอบ

2014-01-19T16:24:15+07:00
อุณหภูมิมากความหนาแน่นของก๊าซมาก อุณหภูมิต่ำความหนาแน่นของก๊ซน้อย หรือก็คืออุณหภูมิและความหนาแน้่นของิากาศจะแปรผันตามกันไป ค่ะ
จาก D = m/V (ความหนาแน่น เท่ากับ มวลหารบริมาตร) จากได้ ความหนาแน่นแปรผกผันกับปริมาตร คือ ความหนาแน่นน้อย ปริมาตรมาก หรือ ความหนาแน่นมาก ปริมาตรจะน่้อย และจาก PV = nRT ปริมาตรจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ คือ ปริมาตรเพิ่ม อุณหภูมิจะเพิ่ม ดังนั้น ความหนาแน่น จึงแปรผกผันกับอุณหภูมิ กล่าวคือ ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะลดลง หรือ ความหนาแน่นลดลง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น