(ฤดูร้อนอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม ของทุกปี) แปลเป็นอังกฤษ

1