คำตอบ

  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-16T21:36:34+07:00
สมเด็จพระมหาธรรมราชา(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) พ.ศ.2112 -  สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2172 จ้า