คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T11:24:30+07:00
Photorespiration (การหายใจด้วยแสง)

การหายใจแสงหรือโฟโตเรสไพเรชัน หมายถึง การใช้แก๊สออกซิเจนและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่

พืชสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีลักษณะที่แตกต่างจากการหายใจแบบปกติ เพราะไม่ได้ใช้น้ำตาลกลูโคสเป็น

สารตั้งต้นและไม่มีกระบวนการไกลโคไลซีสและวัฏจักรเครบส์ แต่จะใช้สาร RuBP เป็นสารตั้งต้น

ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน และผ่านวิธีไกลโคเลต( glycolate pathway )Photorespiration คือปฏิกิริยายับยั้งการสังเคราะห์แสง โดยที่มี O2 เป็น inhibitor ทำให้ไม่สามารถเกิด

calvin cycle ได้ กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น rubisco จะมี affinity ต่อ O2 ได้ดีขึ้นจนในที่สุด O2

สามารถชนะในการแข่งขันกับ CO2 เพื่อเข้าจับตรง active site ของ rubisco ได้
#สรุปง่ายๆคือ 
Photorespiration  เป็นการหายใจโดยใช้แสง ต่างกันตรงนี้ล่ะ