คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-09T00:31:28+07:00
-Information สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล
-Communication การสื่อสาร
-Technology เทคโนโลยี
ICT หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ สรุป คำนวณ จัดเก็บ ค้นคืน จัดทำสำเนา และแพร่กระจาย หรือสื่อสาร ข้อมูล ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดคุณค่าต่อผู้ใช้
http://mickey-mook.exteen.com/20090731/ict-1