สามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 15 อยู่ไม่เกิน 9 จำนวนเต็มบวกนั้นเป็นจำนวนใด

1

คำตอบ

2014-01-12T16:28:21+07:00
3x-15 < 9
3x      < 9 + 15 
3x      < 24
x        < 24 / 3 
x        < 8

ตอบ จำนวนจำนวนหนึ่งมีค่าน้อยกว่า 8