เมื่อออกแรง Fลากวัตถุมวล 20กิโลกรัม ที่วางบนพื้นราบที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.2 พบว่าวัตถุสามารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ระยะทาง 5 เมตร จงหางานแรงพยายาม F และงานของแรงเสียดทาน

1