คำตอบ

2014-01-24T15:09:19+07:00
ก.จันทร์เพ็ญ เป็นภาษาเขรมที่ปะปนอยู่ในภาษาไทย
ข.กรมหลวง เป็นคำสมาส มาจากคำว่า กรม+หลวง เมื่อสมาสจึงอ่านว่า กม-มะ-หลวง
ค.วิทยาธร เป็นคำสนธิ
ง.พระขนง 
  ดังนั้นตอบข้อ ข. คะ