คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T18:24:50+07:00
  (noun)   คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน   สัตว์   สถานที่  สิ่งของ และนามธรรม   เช่น  student, policeman, dog, snake, airport, river, television, sugar, love, etc. Adjectives Adjectives คือ คุณศัพท์ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม (ขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไป) เพื่อบอกให้รู้ลักษณะคุณภาพ หรือคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่า เป็นอย่างไร ได้แก่คำว่า     good ดี bad เลว tall สูง dirty สกปรก wise ฉลาด red แดง fat อ้วน thin ผอม this นี้ those เหล่านั้น short สั้น white ขาว Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำกริยาวิเศษณ์ตัวอื่นๆ โดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ ชนิดของ Adverb แบ่งตามความหมายได้ดังนี้ verb คือ คำกริยาเป็นการบอกอาการ หรือการกระทำ  ( action ) หรือความมีอยู่  เป็นอยู่  ( being ) หรือ สภาวะความเป็นอยู่ ( state of being )หรือ คำที่แสดงออกทางการกระทำหรือสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม หรือที่จำได้ง่ายๆ หมายถึงคำที่บ่งบอกการกระทำ หรือบ่งบอกสภาพนั่นเอง เช่น - He eats a banana everyday. (เขา กินกล้วย ทุกวัน) - They are students. (พวกเขา เป็น นักเรียน)