พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมเอาไว้ว่าอย่างไร

2

คำตอบ

2014-01-31T18:36:10+07:00
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 วัฒนธรรม น. สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะเช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา.
2014-02-03T23:48:21+07:00
วัฒนธรรมน. สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะเช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา.