หลักพุธธรรมที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างค่ะ

1

คำตอบ

2014-01-14T13:15:17+07:00
ทำให้เรารูจักใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ทำให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบุรณ์แบบ มีสติที่ครบถ้วนและหมั่นทำแต่ความดี