โครงสร้างที่กำจัดน้ำและของเสียออกจากเซลล์ เรียกว่า ? ในสัตว์เซลล์เดียว

0