เมื่อเปรียบเทียบภาพปลายยอดกับภาพปลายรากมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

0