รากและลําต้น ของ หัวหอม ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ใด
ปลายและยอดมีทิศทางการตอบสนองต่างกันอย่างไร

0