สมมติเส้นทางขึ้นไปยังน้ำตกในอุทยานแห่งหนึ่งมีสองเส้นทาง เส้นทางเส้นทางแรกคดเคี้ยวแต่ลาดชันน้อย
เส้นทางสองลาดชันมาก เส้นทางใดขึ้นง่ายกว่า เพราะเหตุใด

0