แสดงวิธีทำ
หยดน้ํามันเล็กๆ หยดหนึ่ง มีมวล 9.6x10–7 กิโลกรัม ลอยนิ่งอยูในสนามไฟฟาเขม 107N/C ถาประจุไฟฟาของหยดน้ํามันนี้เกิดจากอิเล็กตรอนมีมากเกินจํานวนโปรตรอน จงหาก. ประจุบนหยดน้ํามัน ข. ทิศของสนามไฟฟา

0