ให้อ่านแล้วได้ใจความ
น่าจะคำนำน

คำตอบ

2014-01-19T16:21:59+07:00
ลักษณะที่สำคัญคือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป 
ความเป็นเอกภาพ เนื้อเรื่องต้องไปในทิศทางเดียวกัน
สัมพันธภาพ เนื้อหาสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
สารรัตถภาพ เนื้อหาสมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องโดยแต่ละย่อหน้าใจความสัมคัญต้องชัดเจน