คำตอบ

2014-01-17T20:56:55+07:00
จำนวนที่มากที่สุดที่มากที่มากที่สุดที่หารด้วย 6,7 ลงตัวเราต้จะหาได้ด้วยการหา หรม ของ 6,7 ซึ่งเท่ากีับ 42