อยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ค่ะ เพราะพม่าเข้ามาโจมตีถือเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เพราะอยุธยาอ่อนแอทางด้านทหารและการเมือง พม่าตีโดยใช้วิธีกระหนาบแบบคีม มีเนเมียวสิงหบดีแม่ทัพมาทางเหนือและมังมหานรธามาทางใต้ พระเจ้าตากสินเห็นว่าสู้ไม่ไหวเลยรวบรวมผู้คนออกมาตั้งเมืองใหม่ ซึ่งภายหลังสามารถตีเมืองคืนจากพม่าได้สำเร็จแต่อยุธยาทรุดโทรมและเสียหายมากยากแก่การแก้ไขจึงตั้งเมืองใหม่เป็นธนบุรีค่ะ

คำตอบ

2014-01-19T16:10:02+07:00
อยุธยาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2310 เพราะความแตกสามัคคีมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่สามารถรับมือกับพม่าได้
อยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ค่ะ เพราะพม่าเข้ามาโจมตีถือเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เพราะอยุธยาอ่อนแอทางด้านทหารและการเมือง พม่าตีโดยใช้วิธีกระหนาบแบบคีม มีเนเมียวสิงหบดีแม่ทัพมาทางเหนือและมังมหานรธามาทางใต้ พระเจ้าตากสินเห็นว่าสู้ไม่ไหวเลยรวบรวมผู้คนออกมาตั้งเมืองใหม่ ซึ่ภายหลังสามารถตีเมืองคืนจากพม่าได้สำเร็จแต่อยุธยาทรุดโทรมและเสียหายมากยากแก่การแก้ไขจึง
ตั้งเมืองใหม่เป็น ธนบุรีค่ะ
2014-01-25T12:38:19+07:00
อยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ค่ะ เพราะพม่าเข้ามาโจมตีถือเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เพราะอยุธยาอ่อนแอทางด้านทหารและการเมือง พม่าตีโดยใช้วิธีกระหนาบแบบคีม มีเนเมียวสิงหบดีแม่ทัพมาทางเหนือและมังมหานรธามาทางใต้ พระเจ้าตากสินเห็นว่าสู้ไม่ไหวเลยรวบรวมผู้คนออกมาตั้งเมืองใหม่ ซึ่งภายหลังสามารถตีเมืองคืนจากพม่าได้สำเร็จแต่อยุธยาทรุดโทรมและเสียหายมากยากแก่การแก้ไขจึงตั้งเมืองใหม่เป็นธนบุรีค่ะ