เขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุอย่างไร

1

คำตอบ

2014-01-29T22:20:47+07:00
แยกเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การเปลี่ยนแปลงรูปทรง การเปลี่ยนแปลงพื้นผิว