วรรณคดีในข้อใดอยู่ในสมัยเดียวกัน
1.ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย ไตรภูมิพระร่วง
2.สุภาษิตพระร่วง ไตรภูมพระร่วง ศิลาจารึกหลักที่1
3.สุภาษิตพระร่วง มหาชาติคำหลวง ลิลิตโองการแช่งน้ำ
4. ลิลิตพระลอ ลิลิตโองการแช่งน้ำ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

1