คำตอบ

2014-01-29T01:54:33+07:00
ปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันก็คือเงิน แต่ถ้าพูดถึงปัจจัยจริงๆแล้วนั่นคือ ปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม