ตัวอย่างของการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะนำมาใช้ในด้านใดได้บ้าง อย่างไร

2

คำตอบ

2014-01-22T18:02:32+07:00
ยกตัวอย่างเช่น การใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง เมื่อนำมาปรับใช้ในชิวิตประจำวันได้โดย
การห่อข้าวกลางวันมารับประทาน เอง
และ การเก็บเงินออมโดยแบ่งเงินที่มีเป็นสามส่วน โดยต้องมีเงินออมที่เก็บไว้ยามจำเป็น ในหนึ่งส่วนนนั้น 
 ทำรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดในแต่ละวัน  แล้วนำมาสรุปเป็นรายสัปดาห์หรือ รายเดือนเพื่อตัด ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไป 
2014-01-28T18:30:41+07:00
ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นการปลูกผักสวนครัวกินเองก็ประหยัดเงินในการที่ต้องซื้อผัก