1.
พุทธธรรมคืออะไร
นิสิตใช้หลักคุณธรรมใดในการดำเนินชีวิตและเพราะเหตุใดจึงยืดถือหลักธรรมนั้นในการดำเดินชีวิตท่ามกลางกระแสความขัดแย้งและคิดต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง
นิสิตคิดว่าหลักพุทธธรรมใดบ้างที่บุคลในสังคมควรยึดถือและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความกระหนักอันจะนำมาสู่ความสุข
สงบสันติ

1

คำตอบ

2014-01-24T15:12:36+07:00
พุทธธรรม คือ คำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาเผยแพร่สั่งสอนบุคคล ทั่วไปพุทธธรรมในพระพุทธศาสนามีเป็นจำนวนมากครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานในการดำเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเรื่องสูงสุดที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนา