11.
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคม ในฐานะที่นิสิตจะจบการศึกษาในอีก2ปีมีแนวคิดในการชี้แนะแนวทาง
พร้อมกับการแก้ปัญหาต่างๆในสังคมโดยการใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนารวมทั้งของตัวนิสิตด้วย
จะมีแนวทางในการตัดสินใจพร้อมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

1

คำตอบ

2014-01-22T17:58:23+07:00
สำหรับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ของสังคมไทยในปัจจุบัน นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม 
การเกิดโรงงานนรก (การใช้แรงงานแบบบทารุณกรรมของนายจ้างตามโรงงานที่ไม่ได้รับการอนุญาติให้ก่อตั้งตามกฎหมาย) การมีปัญหาด้านการเมืองของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน (สุเทพก่อม้อบ) สำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ต้องพึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หลายข้อตัวอย่างเช่น 
 การใช้หลักเหตุและผล ยอมรับความเป้นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน การใช้สติ รวบรวมปัญญา  หาทางแก้ไข โดยใช้หลักการคิดตามหลักของพระพุทธเจ้า คือ ทางสายกลาง