ปัญหามลพิษทางน้ำมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำและต่อคนในชุมชนอย่างไร

2

คำตอบ

2014-01-22T17:49:26+07:00
มลพิษที่เกิดจากน้ำ อาจทำให้เกิดการบ่มเพาะเชื่อไวรัสชนิดใหม่
และมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ชนิดต่างสามารถเกิดแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย  ทำให้ชั้นบรรยากาศโดยรอบเกิดมลภาวะ กลายเป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งสงผลต่อทางเดินหายใจ (ตรงๆก็เหม็นอ่)
2014-01-22T20:40:23+07:00