คำตอบ

2014-01-22T19:51:38+07:00
๑ ตั้งใจเรียน
๒ ไม่เข้าใจให้ถามครู
๓ อ่านบทเรียนทบทวน
๔ ทำแบบทดสอบล่วงหน้า หรือ ทำเพื่อทดสอบตนเอง
๕ อ่านบทเรียนล่วงหน้า
๖ ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
๗ ควรอ่านหนังสือเตรียมสอบก่อนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ หรือ จะค่อยๆทบทวนตั้งแต่เริ่มเปิดเทอม
๘ ควรจดในสิ่งที่อ่านเพราะจะช่วยลดเวลาอ่านเตรียมสอบ และ จำได้ง่าย