โครงสร้างบทบาทหน้าที่หน่วยงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม

2

คำตอบ

2014-01-29T20:35:28+07:00
คือการเรียนร่มกับเด็กพิเศษ ซึ่งถือเป็นการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาที่ใช้ได้ดีในต่างประทศ เนื่องจากมีการวิจัยพบว่า เด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกตินั้นมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเป็ฯอย่างมาก และเด็กปกติก็ได้รับผลพลอยได้ คือการเข้าร่วมสังคม และการดูแลเอาใจใส่เพืิ่อนที่เป็นเด็กพิเศษครับ
2014-02-01T00:00:20+07:00
โครงสร้างบทบาทหน้าที่หน่วยงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม คือ การเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติค่ะ ทำให้เด็กพิเศษได้รับโอกาสที่ดีสามารถปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้และไม่เป็นปัญหาสังคมในอนาคต ตัวอย่างโรงเรียนที่ใช้ระบบนี้นะคะ เช่นโรงเรียนวัดหนองโพ (ศิลปวิทยาคม) ค่ะ ><