ก็เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากเราจึงต้องเรียนครับ

คำตอบ

  • manfa
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-24T16:40:19+07:00
เพราะในชีวิตประจำวันของเรามีทุกอย่างเกี่ยวข้องกับวิซานี้หมดค่ะ ดังนั้นวิซานี้จึงจำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ล่ะคน แต่แค่ใช่ไม่เท่ากันเท่านั้นค่ะการนำไปใช้งานในวิชานี้ของแต่ล่ะบุคคลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเขา หรืออาจจะเกี่ยวกับอาชีพชองเขาก็ได้ค่ะ
2014-01-25T03:09:35+07:00
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน วางแผนจะทำอะไรก่อนหลัง มีเหตุ
 มีผล ของมัน ฝึกคิด มีจินตนาการ สร้างสรรค์ มีสมาธิแน่วแน่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ละที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป