คำตอบ

2014-01-23T21:18:18+07:00
ก็เพราะว่าเราจะต้องมีการตรวจเช็กอย่างสม่ำเสมอว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที ก็อย่างเช่นตรวจสุขภาพประจำปีนี้พบเซลล์มะเร็งในร่างกายจะได้รักษาได้ทันไงค่ะ^^
  • manfa
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-24T16:43:39+07:00
ในกรณีปกติทั่วไป คนเรามักจะพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเท่านั้น ดังนั้นคงสงสัยกันว่า ในเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย ทำไมต้องไปตรวจร่างกายด้วย แต่ในภาวะปัจจุบันทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ และภาระกิจรัดตัว ดังนั้นความสมบูรณ์ทางสุขภาพ
จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และการตรวจสุขภาพคือ การตรวจร่างกายและการตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติของร่างกายซึ่งอาจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ โดยไม่แสดงอาการใด ๆ ดังนั้น ความมุ่งหมายของการตรวจสุขภาพประจำปีคือ
เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่ ?
เพื่อค้นหาโรคที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจจะพบระยะแรกของโรคหรืออาจพบแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่างๆ โดยผู้เป็นโรคเองยังไม่รู้ตัว เช่น วัณโรค, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น เป็นต้น โดยการพบโรคในระยะเริ่มต้นนั้น หากรักษาทันย่อมได้ผลดีที่สุดเพราะบางโรคสามารถรักษาให้หายได้ และ บางโรคก็สามารถป้องกันมิให้อาการของโรคลุกลามรุนแรงเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ, พร้อมทั้งได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพต่างๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อีกด้วย