คำตอบ

2014-01-23T21:05:27+07:00
Perfect มีอยู่ 3 โครงสร้างค่ะ คือ

1.Present Perfect  บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจะใช้ since, for ร่วมด้วย
 โครงสร้าง S + have/has +V3  ตัวอย่าง I have  stayed with my dad for 8 months

2.
Past Perfect บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แน่ชัดหรือใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตโดยจะใช้ Past Perfect Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเสมอ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังใช้ Past Simple Tense(อันนี้ยุ่งยากมากค่ะ) 
 โครงสร้าง S + had +V3 before S +V2  Two students had gone before the teacher came to the room.  นักเรียนสองคนออกไปจากห้องแล้ว ก่อนที่ครูจะเข้ามา 

3.Future Perfect ใช้เพื่อบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต หรือใช้กับเหตุการณ์หนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่อีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นตามมา
 โครงสร้าง S + will + have + V3 when S+V1  My father will have gone when I get up. เมื่อฉันตื่น พ่อฉันก็คงไปแล้ว 

เราอ้างอิงมาจากเว็บกระปุกนะค่ะ
2014-01-23T21:51:08+07:00
Present Perfect  Tense
โครงสร้างคือ Subject+Verb to have+Verbช่องที่3+Object

Past Perfect  Tense
โครงสร้างคือ Subject+had+Verbช่องที่3+Object

Future Perfect  Tense
โครงสร้างคือ Subject+will,shall+ had+Verbช่องที่3+Object