สังเกตตามเหตุผล ผิดชอบยลด้วยปรีชา
ดังนนี้จึงชี้ว่า มีปัญญาอย่างเพียบเพ็ญ
หมายความว่าอะไร

1