สังเกตตามเหตุผล ผิดชอบยลด้วยปรีชา
ดังนี้จึงชี้ว่า มีปัญญาอย่างเพียบเพ็ญ
แปลว่าอะไร

1

คำตอบ

2014-01-24T14:46:56+07:00
แปลว่า สังเกตมองสิ่งต่างๆด้วยเหตุผล ผิดหรือถูกก็จะทราบได้ ดังนี้จึงเรียกว่ามีปััญญา