คำตอบ

2014-01-24T14:28:46+07:00
       กาพย์ยานี เป็นคำประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด มีทั้งแต่งสลับกับคำประพันธ์ประเภทอื่นและแต่งเพียงลำพัง กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท บาทละ 11 คำ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า กาพย์ยานี 11 
          ฉันทลักษณ์ หนึ่งบทมีสองบาท บาทละ 11 คำ แบ่งเป็น 2 วรรค วรรคแรก 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ บังคับสัมผัสระหว่างวรรคที่ 1, 2 และ 3 ทิ้งสัมผัสวรรคที่ 4 สัมผัสระหว่างบทส่งจากท้ายบทแรกไปยังท้ายบาทแรกของบทต่อไป ดังตัวอย่าง ๏ อย่าด่วนครรไลแล่น                กรกรีดแหวนบราง
ควร
ทอดตาลิลา                        จวนสะดุดบาทจักพลาดพลำ
๏ อย่าเดินทัดมาลา                    เสยเกศาบควรทำ
จีบพกพลางขานคำ                     สะกิดเพื่อนสำรวลพลาง— กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
กวีอาจเพิ่มความไพเราะของกาพย์ยานีด้วยการเพิ่มสัมผัสระหว่างวรรคที่ 3 กับวรรคที่ 4 ก็ได้ ดังตัวอย่าง
๏ ฟังแฮทชีพราหมณ์                     เขาเขียวงามทั้งแท่งทงัน
ไม่ไล่ช่อแชรงกัน                         ต่างต่างพรรณไขขจร 
๏ มีนามแต่อาทิ์                            คนธมาทน์ศิขร
ที่ใดท่านภูธร                               แพศยันครราชา— มหาชาติคำหลวง กัณฑ์มหาพน