คำตอบ

2014-01-26T07:46:35+07:00
การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลต่อการขยายตัวของสังคมเมืองค่ะ  ทำให้เกิดเมืองใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการอพยพของผู้คนในชนบทเข้ามาทำงานในเมือง ทำให้เกิดปัญหาสังคม เกิดอาชีพใหม่ๆ ชนชั้นกลางและพ่อค้านายทุนเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น