ข้อดี สามารถ ค้นคว้า ข้อเสีย บางคนอาจใช้ในทางที่ผิด
การเล่นเกม

คำตอบ

  • yim
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-26T12:28:32+07:00
ข้อดี  สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย  ข้อเสีย  เป็นแหล่งอบายมุขในด้านต่างๆ
2014-01-28T18:26:44+07:00
ข้อดี ทำให้สะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
ข้อเสีย ทำให้ผู้ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตชินกับความสะดวกสบาย