คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T05:06:40+07:00

ถ้าP(x)=  เมื่อnI+ และเป็นจำนวนเชิงซ้อน โดยที่an0 จะเรียกP(x)ว่าพหุนามกำลัง n และเรียกP(x)=0    ว่า สมการพหุนามกำลัง n