1.การจัดระเบียบสังคมมีคาวมสำคัญอย่างไร
2.การขัดเกลาทางสังคมคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
3.ระบบเศรษฐกิจไทยหลังจากการทำสนธิสัญญาบาว์ริงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
4.ปัญหาของผู้พิการในสังคมไทยมีลักษณะอย่างไร
5.วัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไร
6.วัฒนะรรมทางด้านความเชื่อและค่านิยมของไทยแตกต่างจากของสากลอย่างไร
7.พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร
8.ผู้ที่มีความรักผิดชอบจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร


2

คำตอบ

2014-01-27T10:00:05+07:00
เพื่อให้สังคมอยู่แบบเ็นระเบียบและไม่ให้สังคมวุ่นวาย
2014-01-31T23:56:09+07:00
1 การจัดระเบียบทางสังคม สร้างความเป็นระเบียบ และสะดวกในการทำสิ่งต่างๆค่ะ ยกตัวอย่างสมัยอยุธยา-ธนบุรี มีการสักเลกไพร่ สะดวกในการเกณฑ์คนไปสู้รบค่ะ
3 การทำสนธิสัญญานี้ไทยเสียเปรียบเต็มๆค่ะ
5 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามในหมู่คณะซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
6 แตกต่างจากสากลโดยเป็นค่านิยมยึดถือแบบโบราณ มีค่านิยมค่อนข้างสูง
7 พลเมืองที่ดีจะต้องมีจิตสาธารณะ รับรู้ และรักษาตามกฎของสังคมค่ะ
8 รับผิดชอบคือกล้ายอมรับในสิ่งที่ทำค่ะ :D